fbpx

Adatvédelmi irányelvek

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

amelyben társaságunk, a Maxi Trade Business Kft. tájékoztatja Önt, mint érintettet társaságunk
adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. §
(1) kimondja, hogy az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés
hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.
Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat
kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel
járna, és a személyes adat kezelése
• az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
• az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából
szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával
arányban áll.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire
is.
1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?
Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:
a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan
kezeljük.
b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és
azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából
megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
d) Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk
kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes
adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
e) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes
adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
Társaságunk az Ön személyes adatait
a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a
szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük,
rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező
jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
2. Kik vagyunk?
A Társaságunk székhelye, postacíme: 1202 , Budapest , Nagy Sándor József utca 158.
A Társaságunk honlapja: https://www.kremhasznaltruha.hu
Telefonszámunk: +36705075659
E-mail címünk: [email protected]
Adószámunk: 24889214-2-04
Cégjegyzékszámunk: 01 09 324370
Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.
Az adatkezelés jogalapja hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
Az adatkezelés célja Jogszabályi (munkaviszonyból származó)
kötelezettségek teljesítése, bérfizetésekhez,
bevallásokhoz.
Adattovábbítás ténye, címzettje Jogszabályi előírások alapján NAV, Társadalombiztosítási
és Foglalkoztatási Főosztályok,
Magyar Államkincstár
A személyes adatok tárolásának időtartama 20 év
3. Értelmező fogalmak (3.§)
1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza,
az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
5. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül
a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás
helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
6. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése
alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
7. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
4. Közösségi oldalak
1.Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20.
§ (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
2.Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
Társaságunk Facebook közösségi oldalán regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalon, és „lájkolta”
Társaságunk adatlapját.
4. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek,
akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult
lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az
adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi
oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés
időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi
oldal szabályozása vonatkozik.
6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi
oldalakon.
5. Egyéb adatkezelési kérdések
Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk. Társaságunk
külföldre nem továbbít adatokat.
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre
bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási
kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül
szükséges mértékben.
Társaságunk adatkezelésében részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott
mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait
megismerni.
Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk
az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan
hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen
egyéb jogosulatlan felhasználástól. Adatait vírusvédelemmel ellátott számítógépen és aláírt
munkaszerződésekben, igazolvány másolatokkal a személyügyi aktákban tároljuk.
Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat
folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel
elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó
szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli
adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk
mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a
weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget
vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be
az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.
6. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?
Ön az adatkezelésről
 tájékoztatást kérhet,
 kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező
adatkezelés kivételével),
 bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet
(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 Telefon: +36 (1) 391-1400
 Fax: +36 (1) 391-1410
 E-mail:[email protected]
Honlap:https://naih.hu/
Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk felhasznált
 adatairól,
 azok forrásáról,
 az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 az adatkezelőink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre
tett intézkedéseinkről, továbbá
 az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 8 napon belül (legfeljebb azonban 1
hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a
folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk.
Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat
jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást
csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint
a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.
Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt,
továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította,
kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.
Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem
kézhezvételét követő 8 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az
Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk
Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb időn belül, 8 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül)
megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk,
hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további
adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról,
továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni
a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve
ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított
30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása
szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat
panasszal.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával
– egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse
meg Társaságunkat.
7. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?
 a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény – (Info tv.)
 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
8. Adatkezelési tájékoztató módosítása
Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről
az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.

 

 

Budapest, 2018. május 24.

 

A www.kremhasznaltruha.hu (továbbiakban Webhely) szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése, valamint a felhasználói élmény fokozása érdekében úgynevezett sütiket (cookie-kat) használ. A Webhely használatával Ön elfogadja az oldal sütikre vonatkozó összes aktuális irányelvét, valamint adatvédelmi nyilatkozatát.

A sütik a böngésző által a felhasználó eszközére helyezett, kisméretű szöveges azonosítást és információgyűjtést végző állományok. A cookie egy egyedi számsorból áll, és elsősorban a weblapot letöltő számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgál.

A Webhely látogatása során létrehozott sütik többféle kategóriába tartozhatnak:

  • Alapműködést biztosító cookie-k: olyan sütik, amelyek nélkül a weboldal nélkülözhetetlen szolgáltatásai nem lennének képesek megfelelően működni.
  • Teljesítményt növelő cookie-k: ezen cookie-k információkat gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Például hogy melyek a leggyakrabban látogatott rovatok és a leglátogatottabb cikkek. Ezeket a cookie-kat a felhasználói élmény javításának és fenntartásának érdekében, statisztikai célokra használ fel weboldalunk.
  • Funkcionális cookie-k: a cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal megjegyezzen bizonyos korábban bevitt adatokat, például az Ön személyes beállításait.

A cookie-k által gyűjtött információkat a Webhely nem értékesíti, adja bérbe vagy terjeszti egyéb módon harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz Ön ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta.

A Webhely független, harmadik felek felügyelete alá tartozó, és azok által fenntartott oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Mivel a Webhely nem ellenőrzi az információk ilyen harmadik felek általi használatát, minden szóban forgó esetben a harmadik fél adatvédelmi irányelvének rendelkezései az irányadóak, amelyért a webhely felelősséget nem vállal, és jogilag felelősségre nem vonható. A Webhely fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa jelen szabályzat bármely részét. Kérjük, hogy rendszeresen látogasson el erre az oldalra és tájékozódjon az esetleges változásokról. Amennyiben az Adatvédelmi irányelv változásainak közzétételét követően továbbra is használja ezt a weboldalt, az a változások és az aktuális irányelvek Ön általi elfogadásának minősül.

Az Ön számítógépét érintő sütik beállítását szabályozhatja böngészőjében, illetve a harmadik féltől származó sütikről és azok beállításairól az alábbi weboldalon tud tájékozódni:
http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices